Skip to main content

Cellis Sp. z o.o. – Poland:

Gen. Zajaczka 28
01-510 Warsaw

Cellis AG – Switzerland:

Bleicherweg 45
8002 Zurich

Contact us:

office@cellis.eu
r.aleksandrowicz@cellis.eu – for business purposes